OBJECTIU GENERAL DEL CURS

 

CURS 2019-20

 

 

 

 

 

 

 

LA CULTURA DE LA TROBADA.

Per tot això, haurem de:

. Practicar el diàleg, l'escolta activa, des del respecte i la misericòrdia.

. Usar els distints canals de comunicació, amb la responsabilitat i pensant abans de compartir informació.

. Iniciar des de petits a valorar detalls de comunicació: saludar, agraïr...

. Desenvolupar i educar la capacitat d'observació d'un mateix i de l'entorn.

. Comunicar, des de la veritat i l'autenticitat, el bé i la bellesa, el respecte a tots i cada un; evitar els prejudicis, renunciar als judicis de valor.

. Treballar l'empatia vers l'altre amb distints llenguatges(digital, artístic,corporal, lingüístic...).

. Practicar el treball en equip, compratir idees, fer propostes conjuntes, realitzar projectes a favor de la humanitat.

. Prendre decisions conjuntes, consensuades, negociades, que afavoreixin el bé comú.

 

 

 

 

 

 

CURS 2017-18

 

VIATGE A L'INTERIOR

Per ser persones compassives, responsables, justes i solidàries.

Per assolir la cultura de la interioritat, haurem de:

- Experimentar el silenci.

- Practicar l'atenció plena (mindfulness).

- Valorar i cercar la soledat com espai per ordenar les idees i les emocions.

- Desenvolupar la capacitat d'admiració.

- Practicar la compassió amb un mateix i amb els altres.

- Integrar les situacions adverses com a factor de creixement.

- Desenvolupar les pròpies capacitats i qualitats per posar-les al servei dels altres.

- Reconèixer la necessitat d'obrir-se al Déu-compassió.

 

 

 

 

CURS 2016-17

 

Com el Papa Francesc ens ha escrit en la seva Encíclica LAUDATO SI, l'ecologia inclou les relacions dels éssers humans amb el medi ambient i, en particular, la incidència de l'ambient en la seva vida i els comportaments d'aquests.

Protegir l'obra de Déu -que és la creació- és part essencial d'una existència virtuosa; no consisteix en quelcom opcional, ni és tampoc un aspecte secundari de la vida cristiana.

No es tracta tant d'idees o de conceptes com d'adonar-nos que la relació amb les coses creades constitueix una dimensió de la conversió global de la persona. Els esforços aïllats no seran suficients, i caldrà una conversió comunitària.

Per EDUCAR I EDUCAR-NOS per una ecologia integral haurem d'exercitar aquestes línies d'acció:

- Reconèixer el regal de Déu en la bellesa de la creació.

- Admirar el regal de la vida (de tota vida i de tots els éssers vius), i respectar-la i tenir-ne cura.

- Aprendre de gaudir amb poques coses, a viure amb sobrietat i allunyar-se de l'obsessió de consum.

- Fomentar la esponsabilitat mediambiental; limitar, així mateix, el consum.

- Preocupar-nos de tots els éssers vius; especialment, però, preocupar-nos de les desigualtats que existeixen entre els humans.

- Conrear l'espiritualitat que condueix a lequilibri interior i a la solidaritat.

- Cuidar i conservar el patrimoni històric, artístic, cultural i religiós com a part de la nostra identitat.

- Fomentar la sobrietat com una manera de viure la vida amb plenitud.

- Promoure nous hàbits per viure al món globalitat.

- Ajudar els joves i els infants a prendre consciència de la unitat entre tota la humanitat i la Terra, que és la casa comuna.

 

CURS 2015 - 2016

 

En la societat actual ningú pot desenvolupar un projecte sol, perquè ningú té totes les qualitats i capacitats.

La diversitat d'intel·ligències, capacitats, habilitats, virtuds... són un tresor, que haurem de descorbrir. El fet de treballar junts és un recurs imprescindible per facilitar i activar aquesta descoberta.

Per aprendre a treballar junts, haurem d'exercitar aquestes línies d'acció:

 

- Organitzar l'escola com a comunitat d'aprenentatge.

- Activar tots els recursos interiors i exteriors de les persones i de l'organizació.

- Reconéixer en cadascun dels altres la imatge d'un germà o una germana.

- Aprendre a identificar i conduir les emocions.

- Fer surar les fortaleses i habilitats que casdascun porta dins.

- Educar les habilitats per al treball cooperatiu.

- Valorar i integrar la diversitat d'aprenentatges i de ritmes.

- Crear espais de silenci i de reflexió per assolir la interioritat.

- Practicar l'escola activa i el diàleg com a recursos imprescindibles per treballar junts.

- Fomentar els valors per a una societat canviant i necessitada de referents.

 

 

CURS 2014 - 2015

Aprendre a ser solidaris integra coneixements diversos i habilitats complexes que, il·luminats per l'Evangeli i les ensenyances de l'Església, permeten participar, prendre decisions, elegir com comportar-se, responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades, tot fent present el Regne de Déu en aquest món.

La comunitat educativa haurà de treballar aquestes línies d'acció:

FRASES DEL MES (.pdf)

- Conèixer i comprendre la pròpia realitat per capacitar-nos a ajudar als altres.

- Reconèixer la diversitat dels més pròxims i dels més allunyats.

- Comprendre la realitat social en què vivim.

- Desenvolupar actituds de compassió vers els necessitats per actuar amb bondat i justícia.

- Reconèixer en els altres la seva dignitat i els seus drets.

- Practicar el diàleg, la negociació i el perdó per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant en l'àmbit personal com social.

- Utilitzar les xarxes socials per promoure la solidaritat.

- Prendre decisions amb coherència amb els valors de l'evangeli.

- Contribuir a la construcció d'una societat en pau per la justícia.

- Comprometre'ns en accions solidàries concretes, adequades a l'edat de l'alumne.

CURS 2013 - 2014

 

 

 

La competència espiritual és l'habilitat per interioritzar, plantejar-se i cercar resposta a les grans preguntes que donen sentit a l'existència, obrir-se al misteri de Déu i projectar la pròpia vida com a una vocació a l'amor a un mateix, als altres i a Déu.

Per assolir competència espiritual haurem d'afavorir: l'experiència del silenci, la contemplació de tot el que ens envolta, plantejar-se interrogants existencials, l'exercici físic dirigit per desenvolupar el caràcter, reconèixer la pròpia fragilitat, dialogar per obrir-se als altres, valorar estar sol i descobrir la meditació i descobrir-se co un ser vocacionat per estimar.

- Si vols anar més lluny, cerca els teus propis espis de silenci.

- La solitud ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos.

- Quan algú parla, escolta més enllà de les paraules.

- Per-se preguntes és propi de persones intel·ligents.

- Estimar és la font de la felicitat.

- Un bon diàleg pot ajudar-te a aprendre i a comprendre l'altre.

- L'esforç ens ajuda a conèixer i desenvolupar les nostre possibilitats.

- La teva meta, arribar més lluny.

- Caminar en l'amor i en la bellesa obrirà el teu cor al món i a totes les relacions.

CC. Sant Vicenç de Paül (s'Arenal) - C/Antoni Catany, 5 - tel. 971 44 01 04 - fax. 971 44 08 34